4PinSSOP-DC

4pin SSOP-DC


特性    

电流传输比    

(CTR:50〜600%,在IF =5mA    

VCE=5V)    

输入和输出之间的隔离电压    

沿面距离>7.62毫米    

工作温度可达+110°C    应用    

可编程控制器    

系统设备,测量仪器    

电信设备。    

家用电器,如风扇加热器等    

在不同的电位和阻抗的电路之间的信号传输    


规格

ProductDatasheetSize(mm)VF_Typ (V)Rise / Fall Time   (μs)BVCEO _Min (V)CTR (%)Viso (Vrms)VCE(SAT)_Max (V)
EL3H7-G4.4x2.7x2.01.25.0/3.08050~60037500.4