8PinSOP

8Pin SOP-DC


特性    

双信道    

输入和输出之间的隔离电压    

-55 ~ +110℃工作温度范围    

高击穿电压 Bvceo 80V    应用    

回授控制电路    

不同的电位和阻抗耦合系统    

通用开关电路    

监控和检测电路    


规格

ProductDatasheetSize(mm)VF_Typ (V)Rise / Fall Time   (μs)BVCEO _Min (V)CTR (%)Viso (Vrms)VCE(SAT)_Max (V)
EL2054.88x3.92x3.181.21.6   / 2.28040~8037500.4
EL2064.88x3.92x3.181.21.6   / 2.28063~12537500.4
EL2074.88x3.92x3.181.21.6   / 2.280100~20037500.4
EL2084.88x3.92x3.181.21.6   / 2.280160~32037500.4
EL2114.88x3.92x3.181.21.6   / 2.28020   min.37500.4
EL2124.88x3.92x3.181.21.6   / 2.28050   min.37500.4
EL2134.88x3.92x3.181.21.6   / 2.280100   min.37500.4
EL2154.88x3.92x3.181.21.6   / 2.28010   min.37500.4
EL2164.88x3.92x3.181.21.6   / 2.28050   min.37500.4
EL2174.88x3.92x3.181.21.6   / 2.280100   min.37500.4
ELD2054.88x3.92x3.181.21.6   / 2.28040~8037500.4
ELD2064.88x3.92x3.181.21.6   / 2.28063~12537500.4
ELD2074.88x3.92x3.181.21.6   / 2.280100~20037500.4
ELD2114.88x3.92x3.181.21.6   / 2.28020   min.37500.4
ELD2134.88x3.92x3.181.21.6   / 2.280100   min37500.4
ELD2174.88x3.92x3.181.21.6   / 2.280100   min.37500.4